GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ YÖNERGESİ

GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ YÖNERGESİ

VAN BAROSU 

GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ 

YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam ve Dayanak

AMAÇ 

Madde 1- Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi’nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir. 

 

KAPSAM 

Madde 2- Bu yönerge, Van Barosu’na kayıtlı 5 yıla kadar kıdemi olan veya kıdemini doldurmuş olsa bile 30 (otuz) yaşını doldurmamış avukatlar ile stajyerlerin temsilinin ve katılımının sağlanması amacıyla kurulan; Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi’nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarıyla bu kurulun baro yönetimi ile olan ilişkilerinin düzenlenmesine dair hükümleri kapsar. 

 

DAYANAK

Madde 3- Bu yönerge, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu madde 95/15 uyarınca hazırlanmıştır. 

 

İKİNCİ KISIM 

Genç Avukatlar Meclisi

Genel Hükümler

MECLİSİN AMACI

Madde 4- Van Barosu’na kayıtlı genç avukatların ve stajyer avukatların baro yönetimi nezdinde temsilini sağlamak, gerek mesleki problemlerini ve gerek ekonomik sorunlarını yönetim organlarına iletilmesini ve meslektaşlar arasındaki sosyal ilişkilerinin kuvvetlenmesi ile sosyal-kültürel faaliyetlerle, birliktelik ve dayanışmanın gelecekte de devamlı olmasının sağlanması, genç avukatları ilgilendiren konularda baro nezdinde komisyonlara, kurullara ve merkezlere, yargılama ve uzlaşma görüşmelerine temsilci gönderilmesi, mesleki eğitim faaliyetlerinin organizasyon ve uygulaması; yargı organları, adliye personeli ve kamu kurumları ile yaşanan problemlere ilişkin tartışma ortamı oluşturulması ve buna dair istek, öneri ile çözüm tekliflerinin sunulmasıdır. 

 

 

ÜYELER 

Madde 5- Van Barosu’na kayıtlı, meslekte 5 yılını bitirmemiş veya 5 yılını bitirmiş olmakla birlikte 30 yaşını aşmamış olan avukatlar ile stajyer avukatların ayrıca avukatlık stajını bitirip Van Barosu’na giriş aidatını ödeyip kaydını yaptıran ve ruhsatını bekleyen avukat adaylarıdır. 

 

Üye Kaydı

Madde 6- Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi’nin madde 5’te sayılan avukat ve avukat adayları, meclis yönetim kurulu tarafından seçilen yazmanına, kimlik ibrazı ve iletişim bilgilerini vermek suretiyle kayıtlarını tamamlarlar. Üyelerin madde 2’de belirtilen vasıfları kaybetmeleri ile ilk seçimli genel kurula müteakip, üyelikleri düşer.

 

MECLİSİN GÖREVLERİ

Madde 7- Meclisin görevleri şunlardır;

a-) Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi’nin baro yönetimi nezdinde temsilciler aracılığıyla temsilinin sağlanması,

b-) Meclis üyelerinin mesleğe ilişkin problemlerinin saptanması, derlenmesi ve çözüm önerileri üretilmesi,

c-) Avukatlık mesleğinin toplum nezdindeki itibarını korumak ve geliştirmek,

d-) Genç avukatların haklarının temini ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamak,

e-) Önerilerin Baro Yönetim Kurulu’na iletilmesi,

f-) Bu konularda gerekli görüldüğü hallerde baro yönetim kurulu toplantılarına Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi temsilcisi gönderilmesi için ilgili organlara talepte bulunmak,

 

MECLİS YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA USULLERİ

Madde 8- Genç Avukatlar Meclisi şu organlardan oluşmaktadır;

a-) Genel Kurul,

b-) Yönetim Kurulu. 

 

GENEL KURUL

Genel Kurulun Görevleri

Madde 9- Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yönetim Kurulu’nun asil ve yedek üyelerini seçmek, meclisin genel kurulunda karar almak ve meclisin yönetim kurulunun faaliyetlerini denetlemek.

 

Toplantı Usulleri 

Madde 11- 

a-) Seçimli olağan toplantı; Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu iki yılda bir kez Kasım ayının ilk haftası içinde Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yönetim Kurulu başkanının daveti üzerine gündemdeki maddeleri görüşmek ve yeni Yönetim Kurulunu seçmek üzere toplanır. 

b-) Olağan Toplantı; Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu iki ayda bir madde 9’da sayılan görevleri değerlendirmek üzere toplanır. Toplantı, Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yönetim Kurulunca yönetilir. 

c-) Olağanüstü Toplantı; Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde,yönetim kurulu üye sayısının yarısından fazlasının üyeliklerinin düşmesi veya  boşalması * ve üyelerin en az 1/5’inin yazılı talebi ile olağanüstü olarak toplanır. Toplantı gündemi, yeri, gün ve saati, Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi yönetim kurulunca belirlenir ve ilan edilir. 

 

Toplantı ve Karar Yeter Sayıları 

Madde 12- Seçimli Olağan Toplantı Görüşme ve Karar Yeter Sayısı; 

Seçimli olağan toplantı, Genç Avukatlar Meclisi üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Birinci fıkrada belirtilen yazılı çoğunluk sağlanmazsa, toplantı bir hafta sonraya bırakılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın toplanılır. Toplantı görüşme sayısının sağlanması ardından toplantıyı yönetmek üzere toplantıya katılan en kıdemli üyelerden kıdem sayısına göre bir başkan bir başkan vekili ve iki kâtip üyeden oluşturulan divan başkanlığı kurulur. Seçimlerde herhangi bir göreve aday olan üye, divan başkanlığında görev alamaz. Boş kalan üyenin yeri kıdem esasına göre doldurulur.

Seçimli olağan toplantıda seçimler haricinde alınacak kararlara ilişkin karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Kararların açık veya kapalı oylama ile yapılıp yapılmayacağına dair karar, açık oylama ile belirlenir. Bu oylamada, yönerge değişimi de dâhil tüm kararlar alınabilir. Karar alınmasına yönelik teklif, divan başkanına yazılı olarak iletilir. Divan başkanı gelen teklifi kayda almak ve genel kurulun bilgisine sunarak oylama yapılmasını sağlamak zorundadır. Gelen tekliflerin genel kurulun bilgisine sunmayan divan başkanının başkanlık sıfatı düşer. 

 Seçimli olağan toplantıda, seçim haricinde konuşmak üzere söz almak isteyen üyeler divan başkanına isimlerini yazdırırlar. Divan başkanı kendisine yazdırılan isim sırasına göre üyelere söz hakkı verir. Bu konuşmalardan sonra Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi yönetim kurulu başkan adaylarına divan başkanı tarafından yapılacak kura sonrasında sırayla söz hakkı verilir. 

 Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yönetim Kurulu başkanı seçimi gizli oy ve açık sayım usulü ile yapılır. Seçim oylaması ve sayımı Divan Başkanlığınca yürütülür. Başkan adaylarından en çok oyu alan, başkanlık sıfatını kazanır. Oyların eşitliği halinde seçim yenilenir. 

 

 Diğer yönetim kurulu adayları, yapılacak ikinci kapalı oylamada adaylar arasında en yüksek oy alandan en düşük oy alana kadar yapılacak sıralamaya göre belirlenir.  Yönetim kuruluna seçilememiş olan adaylardan, en yüksek oy alan üç kişi; yedek üye olur. 

 Oylar, Divan Başkanlığınca imza karşılığı alınır. Seçime ilişkin tüm bilgiler ve belgeler, Divan Başkanınca tutulacak deftere kaydedilir. Seçim sonuçlandıktan sonra defter, yazmana teslim edilir. 

 

Madde 13- Olağan Toplantı Görüşme Ve Karar Yeter Sayısı;

Olağan toplantı, toplantıya katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Toplantıyı yönetim kurulu yönetir. Karar yeter sayısı, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Oylamaların açık veya kapalı oylama ile yapılıp yapılmayacağına dair karar, açık oylama ile belirlenir. Oyların eşitliği halinde, konu tekrar görüşülerek oylama tekrar yapılır.   

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Görevleri ve Çalışma Usulleri

Madde 14- Yönetim Kurulunun Görevleri ve Çalışma Usulleri şunlardır;

a-) Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yönetim kurulunun asli görevi; Van Barosu’na kayıtlı genç meslektaşların problemlerini belirlemek, çözüm önerileri üretmek ve olağan toplantıları gerçekleştirmek,

b-) On beş günde bir toplantı yapmak, Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi’ne sunulacak projeleri hazırlamak, gündemdeki konuları görüşmek ve gerekli gördüğü kararları almak,

c-) Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulunda alınan icrai kararları yerine getirmek,

d-) Diğer baroların genç avukatlara yönelik kurulmuş kurulları ile koordinasyonu sağlamak, Kurultay ve Çalıştay toplantılarına katılmak gerektiğinde; üye yollamak,

e-) Genç avukatlara yönelik eğitim çalışmaları düzenlemek, Van Barosu Yönetim Kuruluna eğitimler konusunda tespit ve talepleri iletmek,

f-) Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulunu en az iki ayda bir toplamak, toplantıya başkanlık etmek, gündemi hazırlamak ve meclis üyelerine duyurmak,

g-) Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulunca alınan kararları yürütmek, 

h-) Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi çalışmalarını meslektaşlara duyurmak,

ı-) Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak,

i-) Görevin gerektirmesi halinde, geçici alt çalışma grupları oluşturmak, 

j-) Gerekli hallerde görevlendirme yapmak,

k-) Van Barosu Genç Avukatlar Meclisinde alınan tasfiye niteliğindeki kararların görüşülmesi için alınan kararları yazılı olarak Baro Yönetim Kuruluna iletmek,

l-) Gerekli kayıt ve belgeleri tutmak, 

m-)İlçelerde bulunan genç avukatlarla iletişim kurmak ve kurul faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunmak,

n-) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri; geçerli bir mazereti olmaksızın, iki kurul toplantısına üst üste katılmaz ise katılmadığı ikinci toplantı tutanağında belirtilen üye aracılığıyla bir sonraki toplantıya katılmasını katılamayacak ise mazeretini bildirmesi gerektiğini ihtar eder.Bu ihtardan sonra toplantıya katılmaz ve mazeretini de bildirmez ise yöneticilik sıfatı kendiliğinden düşer.Mazeret bildirmekle beraber bir yıllık dönemde mazeretli(13) ve mazeretsiz(2) olmak üzere toplamda 15 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesinin üyeliği son bulur kendiliğinde düşer.Yönerge gereği üyeliği düşen yönetim kurulu üyesine bu durum yönetim kurulunca belirlenecek üye tarafından bildirilir.

o-)Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması durumunda en son yapılan Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi Seçimli Olağan Genel Kurulundaki seçimdeki oylama sonuç tutanağında yönetim kuruluna seçilemeyen adaylar kişiler arasında oy sıralamasına göre görevlendirme yapılır.Görevlendirmenin yapılamaması durumunda bu işlem sıralamaya göre devam eder.

ö-)Yönetim kurulu üye sayısının yarısından fazlasının üyeliklerinin düşmesi halinde 11.madde hükmü gereğince yapılacak olağanüstü toplantıda boş kalan üye sayısı kadar yeni üye seçilir.Bu durumdaki olağanüstü toplantıda aranacak karar yeter sayısı seçilecek üye sayısının 3 katı olmalıdır.Oylama açık veya kapalı olarak yapılabilir.İlk toplantıda bu toplantı yeter sayısı sağlanamadığı durumda bir hafta sonraya ertelenecek toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaksızın  açık veya kapalı oylama yapılarak boşalan üyelikler seçilir. *

Madde 15- Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yönetim Kurulunun faaliyet ve çalışmalarının daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için Van Barosu Yönetim kurulu ile Genç Avukatlar Meclisi arasında gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla, Van Barosu Yönetim Kurulu üyelerinden biri koordinatör olarak belirlenir ve gerekli irtibatı sağlamak ile Van Barosu Yönetim Kurulunca görevlendirir.

Van Barosu Genç Avukatlar Meclisinin Oluşumu

Madde 16- İki başkan, bir başkan yardımcısı, iki genel sekreter, bir yazman ve on (yedi asil üç yedek olmak üzere) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, başkanların yönetiminde yapacağı ilk toplantıda başkan yardımcısı ve yazman üyeyi seçerek görev dağılımını belirlerler. 

 

Madde 17- Yönetim Kurulunun görev süresi iki yıldır. Herhangi bir nedenle yönetim kurulu üyelerinin yerinin boşalması durumunda, yedek üyelerden en yüksek oy alandan başlamak üzere boşalan üyelik doldurulur.   

Çalışma Yeri 

Madde 18- Yönetim Kurulunun çalışma yeri; Baro yönetimince Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi çalışmaları için uygun bir yer tahsis edilir.

 

Madde 19- Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yönetim Kurulunca alınacak her karar için oylama yapılır. Oylama salt çoğunluk esasına göre yapılır. Oylamadan önce Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yönetim Kurulu üyelerinden, oylamanın kapalı yapılmasına ilişkin teklif gelirse; bu hususta ayrıca açık oylama yapılır. Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yönetim Kurulunda yapılan tüm oylamalarda oy sayılarının eşit çıkması halinde, salt çoğunluk bulunana kadar oylamaya devam edilir.   

Yazmanın Görevleri

Madde 20- Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yönetim Kurlu arasından seçilen yazman, seçimli genel kurulda tutulan ve kendisine teslim edilen meclis defterine alınan kararları, teklifleri, ret ve gerekçelerini, toplantı tarih ve saatini kaydeder. Tutulan kayıtlar alenidir. Talep halinde yazman, Van Barosu Genç Avukatlar Meclis defterini tüm üyelerin incelemesine sunar.   

SON HÜKÜMLER

Giderlerin Karşılanması

Madde 21-  Van Barosu Genç Avukatlar Meclisi çalışmalarının ve etkinliklerinin giderleri Avukatlık Kanunu çerçevesinde Van Barosu Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

 

Madde 22- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Avukatlık Kanunu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.