GÖÇ VE İLTİCA KOMİSYONU

GÖÇ VE İLTİCA KOMİSYONU

VAN BAROSU İNSAN HAKLARI MERKEZİ GÖÇ VE İLTİCA KOMİSYONU

Kuruluş Ve Üyelik;

 •  Göç ve İltica Komisyonu, 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 76.maddesi uyarınca Baroların insan haklarını savunmak ve korumakla görevli kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olduğu nitelemesinden hareketle Van Barosu Başkanlığı İnsan Hakları Merkezi nezdinde bağlı olarak çalışmak üzere kurulmuştur.

 

 • Komisyona Van Barosuna kayıtlı tüm avukatlar üye olabilir. Baro Yönetim Kurulunun komisyondan sorumlu üyesi, komisyonun doğal üyesidir.

Göç ve İltica Komisyonun Amacı;

 1. Dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, engellilik, politik görüş farklılığı ve diğer nedenlere dayalı hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkesinden ayrılmış mültecilerin, sığınmacıların, göçmenlerin, yerinden edilmiş kişilerin, insan ticareti mağdurlarının, geçici sığınma hakkı arayan, ikincil koruma prosedürüne girebilecek bireyler ile uluslararası koruma ihtiyacı olan insanların karşı karşıya kaldıkları sorunların ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile toplum tarafından daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla bilgilendirme, farkındalık ve duyarlılık oluşturma çalışmaları yapmak.

 

 1. Mülteci ve Göç Hukuku alanında ulusal ve ulusal üstü hukuk çerçevesinde, insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi için mesleki teorik ve pratik çalışmalar yapmak, araştırmalarda bulunmak, seminer, konferans ve meslek içi eğitimler düzenlemek, arşiv (bilgi bankası) ve kitaplık oluşturmak.

 

 1. Mültecilerin, sığınmacıların, göçmenlerin, yerinden edilmiş kişilerin, insan ticareti mağdurlarının, geçici sığınma hakkı arayan, ikincil koruma prosedürüne girebilecek bireyler ile uluslararası koruma ihtiyacı olan insanların maruz kaldıkları hak ihlallerini araştırma, ihlal iddialarının resmi mercilere ulaştırılmasını sağlama, ihlal iddialarına dair başvurularının sonuçlarını takip, neticelerini izleme ve bütün süreçlerde mağdur olan kişilere adli yardım kurum ve mekanizmaları üzerinden hukuki destek sunmak.

 

 1. Mülteci ve Göçmenlerin idari gözetim altına alındıkları Geri Gönderme Merkezleri başta olmak üzere tüm tutulma yerleri ile ilgili dönemsel izleme yapmak, bu yerlerde yaşanan sorun ve ihlalleri ilgili raporlar hazırlayarak ilgili resmi merciilere ulaştırılmasını sağlamak. 


Komisyonun Faaliyetleri;

 Yukarıda yazılı amaçlara ulaşmak üzere komisyon şu faaliyetlerde bulunur;

 1. Komisyon üyeleri ve gönüllü avukatlar aracılığı ile meydana gelen hak ihlalleri ile ilgili izleme, raporlama, hukuki süreçlere dahil olarak Van Barosunun temsiliyetini sağlar,

 

 1. Mülteci ve Göç Hukukunun gelişimi, etkinlik alanının arttırılması, Mülteci ve Göç Hukuku ile ilgili sorunların çözümünde avukatların rolünü ve etkinliğini arttırıcı çalışmalar yapmak, birikimlerin paylaşılmasını sağlamak, konusuyla ilgili alanında çalışmalar  yapan kuruluşlar arasında irtibat ve desteği sağlamak, dayanışma ve işbirliğini güçlendirecek mesleki ve sosyal aktiviteler yapmak.

 

 1. Mülteci ve Göç Hukuku’na ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve ilgili kuruluşların bu alanla ilgili ulusal veya uluslararası alanda düzenlediği etkinliklerde Van Barosu’nun temsiliyetini sağlamak.

 

 1. Ulusal ve Uluslararası Mülteci ve Göç Hukuku alanındaki gelişmeleri izleyerek, bunların uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak.

 

 1. Mülteci ve Göç Hukukuna ilişkin konularda süreli ve süresiz her türlü yayın yapmak.

 

 1. Mülteci ve Göç Hukuku konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda tüm kişi ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, geliştirmek ve işbirliği yapmak.  

 

 1. Van Barosunun yetkisi dahilindeki yerlerde hak ihlallerini izlemek bu ihlallere ilişkin arşiv ve bilgi bankası kurmak, Mülteci ve Göç Hukuku alanına ilgi duyan avukatlar arasında her türlü elektronik iletişim ağı kurmak.

 

 1. Alanlarında uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek ve danışmanlık hizmeti vermek amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak.

 

KOMİSYON YAPILANMASI;

Komisyon Başkanı: Av. Necat GÜLMEZ

Komisyon Sekreteri: Av. Şafak BOZKURT

Komisyonun Van Barosu İnsan Hakları Merkezi Kurulu Temsilcisi: Av. Ceylan UKAY