İNSAN HAKLARI MERKEZİ

İNSAN HAKLARI MERKEZİ

 

VAN BAROSU İNSAN HAKLARI HUKUKU VE

HUKUK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

 

Baromuz İnsan Hakları alanında faaliyet yürüten komisyonlarla uzun yıllar hak temelli çalışmalarını yürütmüş, 2021 yılı içerisinde iş bu komisyonların içerisinde yer alacağı merkezileşme kararı alınmış ve nihayet 2022 yılı sonunda Baro Yönetim kurulunun yönergeyi onaylaması neticesinde Van Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulmuştur.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 76/5. maddesi uyarınca “Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlâkını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.” Avukatlık Kanunun 76. maddesi gereği Baroların İnsan Hakları alanında yapmaları gereken çalışmalarda, Van Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezinin hedefinde somutlaştırmıştır. 

Buna göre “hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak” baroların asli görevleri arasındadır. Bu nedenle, baromuz bünyesinde kurulan merkezimizin temel amacı insan hakları alanında çalışma yapan mevcut merkez, komisyon ve kurulları bir araya getirmek, çalışma alanlarının sadeleştirilmesi, akademik çalışmalarla birlikte eğitim çalışmalarının da yapılması ve hafızanın diri tutulması bakımından arşiv çalışmalarının belli periyotlar halinde kronolojik bir sıraya kavuşturulması ve komisyonlarla birlikte projelendirmeye dayalı aktif faaliyetlerin yürütülmesi, amaçlanmaktadır. İnsan hakları alanına tekil katkıların yanında, kolektif çalışmanın bu alandaki çabaları kurumsallaştırarak kalıcı ve etkin hale getireceği inancıyla sadece hukukçular arası bir dayanışmaya değil ulusal ve uluslararası düzlemdeki insan hakları kuruluşlarıyla iletişime de gereksinim duyulmuştur. Bu çerçevede Merkez'in önceliği, hukukçuların insan hakları alanında donanımlarını arttırmak olmuştur.

Merkez kuruluşundan bugüne etkin çalışma yöntemleri geliştirerek ve farklı sistemler oluşturmak ve tüm bunlara bağlı olarak insan hakları ve hukukun diğer alanlarında çalışma yürütebilmek için kollektif, uzun erimli, projelendirmeye dayalı aktif bir faaliyet seyri yürütmüştür. Bu çalışma biçimi, yaygın ve sistemli insan hakları ihlalleri ile mücadelenin gereği olarak biçimlenmiştir.

Merkezimiz bünyesinde

  • Çocuk Hakları Çalışma Grubu/Komisyonu
  • Cezaevleri Çalışma Grubu/Komisyonu
  • Göç ve İltica Çalışma Grubu/Komisyonu
  • İnsan Hakları ve Toplumsal Davalama Çalışma Grubu/Komisyonu

Şeklinde komisyonların olduğu ve çalışma alanlarına göre bütün komisyonların merkez ile birlikte tam  uyum ile çalışmaktadırlar.

Merkez işleyişi, temel olarak gönüllü hukukçuların kollektif çalışması üzerine kurulmuştur. Temel çalışma perspektifi teorik alt yapının pozitif hukuk sürecine ve uygulama alanlarına aktarımı biçiminde gerçekleşmiştir. Genelde hukuk biliminin özelde ise insan hakları olgusunun çok yönlülüğü, dinamik yapısı ve geniş etki sahası dikkate alınarak, merkez, kurumsallaşma çerçevesinde ulusal ve uluslararası akademik yapı ve insan hakları kuruluşlarıyla da buluşmayı temel şiar edinmiştir.

Van Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, çalışma alanlarını hukukun tüm pratik ve teorik çalışmalarını kapsayacak şekilde genişletmiş, yayın, eğitim, alan çalışmaları, konferans, seminer, sempozyum ve bireysel başvuruların karşılanmasında aktif bir role sahip olduğu gibi, tüm Baro organ ve birim çalışmalarının koordinasyonunda da faaliyet yürütür hale gelmiştir.