TOPLUMSAL DAVA TAKİP KOMİSYONU

TOPLUMSAL DAVA TAKİP KOMİSYONU

İNSAN HAKLARI MERKEZİ

TOPLUMSAL DAVA TAKİP KOMİSYONU

 

KURULUŞ AMACI;

Komisyonun amacı; Avukatlık Kanunu’nun 76. maddesinde ifade edilen baronun “hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak” görevi ile 95. maddesi 21. fıkrasında yönetim kuruluna yüklenen “hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevine işlerlik kazandırmak üzere;

Toplumsal alanı ilgilendiren hukuki mevzuatı takip etmek; bu alandaki yasama faaliyetleri yanında, yaşandıktan ya da ihdas edildikten sonra Anayasa ya da Uluslararası sözleşmelere ve diğer üst normlara aykırılıkların tespit edilmesi durumunda davalar açmak, anayasaya aykırılıklar ileri sürmek, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde başvurularda bulunmak ve her türlü ulusal/uluslararası hukuksal organlar nezdinde girişimlerde bulunmak;

Aynı amaçla ulusal ve/veya uluslararası düzeyde toplantı, makale, konferans, çalıştay, sempozyum, proje düzenlemek, düzenlenenlere katılmak, görev alınan yargılamalara dair arşiv oluşturmak, hukuki görüş vermek ve/veya almak;

Uluslararası sözleşmelerde veya Anayasa ile ulusal mevzuatta siyasal-toplumsal-sosyal-ekonomik-kültürel hak olarak ifade edilen hak ve özgürlüklerinin bireysel veya toplu olarak kullanılması esnasında gözlemci görevlendirmek, ihlalleri tespit etmek ve raporlamak; Uluslararası sözleşmelerde veya Anayasa ile ulusal mevzuatta düzenlenen hak ve özgürlüklere ilişkin araştırmalar yapma ve kapsamına ilişkin kamuoyunu aydınlatıcı ve bilgilendirici faaliyetlerinin açıklanması;.

Uluslararası sözleşmelerde veya Anayasa ile ulusal mevzuatta siyasal-toplumsal-sosyal-ekonomik-kültürel hak olarak ifade edilen hak ve özgürlüklerini bireysel veya toplu olarak kullanan kişilerin bu hakkın kullanımı sebebiyle başlamış olan hukuki süreçlerde ve dava süreçlerinde gözlemci veya duruma göre müdahil ya da katılan olarak yahut gerek görüldüğünde tarafın vekilliğini üstlenerek soruşturma ve davaları takip etmek; tüm faaliyetleri raporlamak, arşiv oluşturmak üzere Van Barosu İnsan Hakları Merkezine bağlı olarak Toplumsal Dava Takip Komisyonu kurulmuştur.

 

KOMİSYON YETKİLİLERİ                    :

Komisyon Eş Başkanları     : Av. Hakan BOZKURT

  Av. Medine TURANTAYLAK

 

Komisyon Sekretarya          : Av. Jinda Rugeş KOÇAK