Yeni İcra Modeline Dair Bilgilendirme ve Talepler

Yeni İcra Modeline Dair Bilgilendirme ve Talepler
  • 15.09.2023 14:53

Yeni İcra Modeline Dair Bilgilendirme ve Talepler

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması (Faz I) Projesi kapsamında ortaya çıkan yeni icra modeli uygulamasının yaygınlaştırılması ve tek icra dairesi olarak çalışmaların yürütülmesi kapsamında; birden fazla icra dairesi uygulaması yerine tek bir icra dairesi çatısı altında icra hizmetlerinin uzmanlaşmış alt bürolar eliyle yürütülmesine yönelik proje kapsamında yeni icra modeline Van Adliyesinde geçilmiş olup,

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 17/05/2023 tarih ve E-343372782-168/4685 sayılı Olur'u ile Van l'inci ve 2'nci İcra Dairelerinin, Van İcra Dairesi ile birleştirilmesine karar verilmiş, karar doğrultusunda Van 2. İcra Dairesinin dosyaları 25/05/2023-28/05/2023 tarihleri arasında UYAP üzerinden Van İcra Dairesine aktarılarak birleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Aradan geçen yaklaşık üç buçuk aylık zaman zarfında yeni sistemin, icra takibinin tüm taraflarınca benimsendiği ve Van İcra Dairelerinin birleşme amacına uygun olarak işleyişinin hızlandığı tarafımızca müşahede edilmiş, işleyişin daha üst seviyelere çıkması ve işlemlerin mümkünse aynı gün ifa edilmesi tarafımızca hedeflenmekte olup, bu bağlamda yeni icra modelinin çalışma sistemi, taraf vekillerince gönderilen taleplerin hangi birim tarafından karara bağlanacağı aşağıda genel hatlarıyla açıklanmış olup, taraf vekillerinin sistemin daha hızlı çalışmasına yönelik katkıda bulunmaları beklenmektedir.

Yeni icra modeli kapsamında büroların işleyişi;

1) İcra Müdürü (Dairenin işleyişinden sorumlu)
2)Danışma ve Kalite Yönetim Bürosu (İş sahiplerine yüzyüze ve telefonla bilgi vermek, ilgili birimlere yönlendirmek, infaz aşamasında veya talep anında masrafı mevcut olmayıp tarafların müracaat ettiği haricen tahsil, feragat/vazgeçme nedeniyle kapatılan dosyalardaki hacizleri kaldırmak)
3) Esas Bürosu (Takibin açılması, ödeme/icra emri gönderilmesi, TK 21/2 ve 35 maddesine göre tebligat gönderilmesi, mehil vesikası tanzimi gibi takibin kesinleşmesi aşamasına kadar (kesinleştirme dahil) tüm işlemleri yapmak,)
4) Haciz Bürosu (Takibin kesinleşmesinden sonraki -haciz koyma/kaldırma, haciz nedeniyle gönderilen paraların sıra cetvelini tanzim etmek, haricen tahsil, vazgeçme/feragat nedeniyle dosyanın kapanma işlemlerini yapmak... vb- satış hariç tüm işlemleri yapmak)
5) Mali İşlemler Bürosu (Tüm harç ve tahsilatların kesilmesi, yatan paraların yasal bir engel olmaması halinde ödenmesi ve sadece infaz edilen dosyaların kapatılması varsa hacizlerin kaldırılması -dosyalarda masraf olması halinde hacizleri bu birim kaldırmakta olup, infaz aşamasında masrafın mevcut olmaması ve tarafların Daireye müracaatı halinde haciz kaldırma işlemleri Danışma Bürosu tarafından kaldırılmaktadır.
 

Yazıya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.