Baro ve TBB Keseneklerinin Tahsili Konusunda Yasal Hükümlerin Yerine Getirilmesi

Baro ve TBB Keseneklerinin Tahsili Konusunda Yasal Hükümlerin Yerine Getirilmesi
  • 15.09.2023 14:35

Baro ve TBB Keseneklerinin Tahsili Konusunda Yasal Hükümlerin Yerine Getirilmesi

Baro ve TBB Keseneklerinin Tahsili Konusunda Yasal Hükümlerin Yerine Getirilmesi Hakkında.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72. maddesi uyarınca “Baro ve Türkiye Barolar Birliği yıllık keseneklerinin veya staj kredilerinin tebligata rağmen geri ödenmemesi,” levhadan silinmeyi gerektiren hal olarak kabul edilmiştir.

Avukatlık Kanunu’nun Ek madde 4 uyarınca Adalet Bakanlığı, Barolar ve Türkiye Barolar Birliği organlarının görevlerini kanun hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını ve mali işlemlerini yönetmelikte belirlenecek esaslara göre denetlemeye yetkilidir.

Alıntılanan yasa maddesi gereği adalet müfettişlerince yapılan mali denetim, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 73. maddesi uyarınca
“d)Üye keseneklerinin tahsil edilip edilmediği,
e) Türkiye Barolar Birliği keseneklerinin vaktinde ödenip ödenmediği,
f) Ölüm yardımı keseneklerinin hak sahiplerine ödenmek üzere Türkiye Barolar Birliğine vaktinde gönderilip gönderilmediği,” hususlarını da kapsamaktadır.

Nitekim Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Teftiş Kurulu raporlarında Baro Başkanlıkları nezdinde gerçekleştirilen denetim sonucunda keseneklerin tahsilatlarına ilişkin girişimde bulunulmadığı, Kanun hükmünün gereğinin yerine getirilmediği hususları tespit edilerek, bu konuya dair eksikliklerin giderilmesi önerilmektedir.

Avukat meslektaşlarımızın ödemekle yükümlü olduğu, esasen varlık amacı mesleki dayanışma ve birlik olan, meslek örgütüne aidiyeti içeren Baro ve TBB keseneklerinin tahsili ile ilişkili olarak Baro Başkanlıklarının alıntılanan yasal yükümlülüklerinin gereğini yerine getirmesi, hem herhangi bir sorumluluğun doğmasını engelleyecek hem de avukatlara hizmet eden Baroların bütçe dengelerinin sağlanmasına hizmet edecektir.

Herhangi bir sorumluluğa sebebiyet vermemek üzere Başkanlığınızın baro ve TBB keseneği ile ölüm yardımı miktarlarının tahsiline ilişkin olarak anılan yasal yükümlülükler uyarınca gerekli iş ve işlemleri başlatması hususunu takdirlerinize sunarım.

 

Yazıyı görüntülemek için buraya tıklayabilirsiniz.