Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14. Maddesinin Uygulanması hakkında

  • 20.11.2023 10:02

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14. Maddesinin Uygulanması hakkında

Ankara, 23.10.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/76
 

Konu: 2023- 2024 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 14. maddesinin uygulanması hakkında.

Bilindiği üzere, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 21.09.2023 tarihli 32316 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda varılan mutabakatla; Tarife’nin 14. maddesinde yer alan “Beraat eden ve vekil veya müdafi ile temsil edilen sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir” kuralın, sanığın CMK gereğince görevlendirilen müdafii bulunması durumunda da kovuşturma için ‘Hazineden alınan ücretin mahsubu suretiyle uygulanması’ olanağı getirilmiştir.

Aynı maddeye getirilen değişiklik ile kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine sanığa yükletilecek avukatlık ücretine, vekilin CMK uyarınca zorunlu görev üstlenen avukat olması halinde de mahsup işlemi yapılmak suretiyle hükmedileceğine ilişkin düzenleme eklenmiştir.

Sözü edilen Tarife hükümlerinin ceza yargılamasına dair yeni bir düzenleme getirmesi nedeniyle uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesi, avukat meslektaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve yargının iş yükünün gereksiz şekilde artırılmaması için başta Bölge Adliye Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ile İl Cumhuriyet Başsavcılıkları olmak üzere gerekli bilgilendirmenin yapılması Adalet Bakanlığından talep edilmişti.

Duyuruya ekli Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 23.10.2023 günlü 29116 sayılı yazısı ile Birliğimiz talebi karşılanmış olup Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 14. maddesinin uygulanmasına ilişkin tüm yargı mercilerine bilgilendirmede bulunulmuştur.

Meslektaşlarımızın ve Barolarımızın bilgi ve değerlendirmelerine saygılarımla sunarım.

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki;

Adalet Bakanlığı duyurusu